Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Priser på jordbruksmark 2006

JO 38 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Effekten på markprisstatistiken av den nya taxeringen på lantbruksfastigheter
Markpriser i Sverige

Effekten på markprisstatistiken av den nya taxeringen på lantbruksfastigheter

Beräkningarna av markpriser bygger på uppgifter om de köp av lantbruksfastigheter som gjorts under året. För att uppskatta hur stor del av priset som kan hänföras till jordbruksmarken på fastigheten används relationen mellan taxeringsvärdet på jordbruksmarken och det totala taxeringsvärdet på fastigheten. Till år 2005 gjordes en ny taxering av lantbruksfastigheter vilket medförde att jordbruksmarkens andel av det totala taxeringsvärdet i genomsnitt ökade från 10 % vid föregående taxering (1998) till 14 %. Mellan åren 1999 och 2004 beräknades markpriserna med hjälp av 1998 års taxering. Det har medfört att markpriserna under dessa år till viss del underskattats då den relativa ökningen av värdet på jordbruksmark i förhållande till andra ägoslag, som ackumulerats under åren, inte tagits med i beräkningarna förrän år 2005. Detta är anledningen till att den redovisade prisförändring mellan år 2004 och 2005 som framgår av diagram 3 är högre än den verkliga prisökningen det senaste året.

Diagram 1 och 2 har justerats för effekten av taxeringsförändringen genom att den ackumulerade underskattningen fördelats jämnt över åren 1999-2004. Det kan dock inte uteslutas att underskattningen varit större i slutet av perioden då prisökningen varit som störst.

Markpriser i Sverige

Mellan 2005 och 2006 beräknas priset på jordbruksmark ha ökat med ca 10 % för Sverige som helhet. Den största ökningen återfinns i Götalands Södra Slättbygder samt i Götalands och Svealands Slättbygder.

Sedan EU-inträdet har de genomsnittliga markpriserna stigit kontinuerligt och var år 2006 mer än tre gånger så höga som år 1995. De stigande priserna på jordbruksmark kan till stor del förklaras av EU:s jordbrukspolitik och 2005 års jordbruksreform verkar ha haft stor påverkan. En annan förklaring är också de senaste årens låga räntenivå.

 

Diagram 1.     Utveckling av markpris i Sverige, index 1990=1001. 

1)  Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena givit upphov till i beräkningsmetoden.

 

Diagram 2.     Förändring av priset på jordbruksmark mellan 2005 och 2006, procent1.

1)  Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena givit upphov till i beräkningsmetoden.

Den genomsnittliga utvecklingen av markpriser i olika delar av landet redovisas i diagram 3. Redovisade priser innefattar både åkermark och betesmark. Det framgår att priserna skiljer sig kraftigt mellan olika regioner i landet. Markpriserna i det jordbruksdominerade Sydsverige ligger t.ex. i genomsnitt tio gånger högre än i Norrland. Denna skillnad har utökats mellan 2005 och 2006 då priserna i Sydsverige, procentuellt sett stigit betydligt mer än i Norrland.

Det kan inte uteslutas att variationen mellan enskilda år till viss del kan bero på att prisskattningarna bygger på ett relativt litet antal köp.

 

Diagram 3.     Priser på jordbruksmark 1992-2006 per produktionsområde, tkr/ha1. 

1)  Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004, vilket medför att prisförändringen mellan åren 2004 och 2005 också innehåller ackumulerade förändringar från tidigare år. Ett brott i tidsserien finns därför mellan år 2004 och 2005.