Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 0801

Priser på jordbruksmark 2007
Agricultural land prices 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fortsatt ökning av priser på jordbruksmark

Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. Mellan 2006 och 2007 har ökningen dock varit något lägre än föregående år men ligger ändå på i genomsnitt ca 7 %.

Det genomsnittliga priset för jordbruksmark i Sverige beräknades år 2007 till 36 600 kr per hektar. Priset var högst i Götalands södra slättbygder med 90 100 kr per hektar och lägst i övre Norrland med 8 800 kr per hektar.

Procentuellt sett har ökningen det senaste året varit störst i övre Norrland samt i Mellersta Sveriges skogsbygd. Föregående år var det priserna i södra Sverige som steg mest.

En uppdelning av jordbruksmarken på åkermark och betesmark visar att priset på åkermark i genomsnitt ökade med 11 % år 2007 till 43 600 kr per hektar. Priset på betesmark minskade däremot något till 15 700 kr per hektar år 2007.

En viktig orsak till att priserna för jordbruksmark stigit de senaste åren är den reform av jordbrukspolitiken som trädde i kraft 1 januari 2005. Reformen innebar att stödet till jordbruket förändrades från att vara kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen oavsett vilken gröda som odlas. Det innebar att mark som tidigare inte fått något stöd, främst åkermark som används för vallodling samt betesmark, blev stödberättigad. Förändringen gynnade främst skogsbygderna och de norra delarna av landet. Även det allmänna ekonomiska läget med låga räntor samt högre spannmålspriser torde ha varit gynnsam för prisutvecklingen.