Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Priser på jordbruksmark 2007

JO 38 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Effekten på markprisstatistiken av den nya taxeringen på lantbruksfastigheter
Markpriser i Sverige

Effekten på markprisstatistiken av den nya taxeringen på lantbruksfastigheter

Beräkningarna av markpriser bygger på uppgifter om de köp av lantbruksfastigheter som gjorts under året. För att uppskatta hur stor del av priset som kan hänföras till jordbruksmarken på fastigheten används relationen mellan taxeringsvärdet på jordbruksmarken och det totala taxeringsvärdet på fastigheten. Till år 2005 gjordes en ny taxering av lantbruksfastigheter vilket medförde att jordbruksmarkens andel av det totala taxeringsvärdet i genomsnitt ökade från 10 % vid föregående taxering (1998) till 14 %. Mellan åren 1999 och 2004 beräknades markpriserna med hjälp av 1998 års taxering. Det har medfört att markpriserna under dessa år till viss del underskattats då den relativa ökningen av värdet på jordbruksmark i förhållande till andra ägoslag, som ackumulerats under åren, inte tagits med i beräkningarna förrän år 2005. Detta är anledningen till att den redovisade prisförändring mellan år 2004 och 2005 som framgår av figur C är högre än den verkliga prisökningen det senaste året.

Figur A har justerats för effekten av taxeringsförändringen genom att den ackumulerade underskattningen fördelats jämnt över åren 1999-2004. Det kan dock inte uteslutas att underskattningen varit större i slutet av perioden då prisökningen varit som störst.

Markpriser i Sverige

Mellan år 2006 och år 2007 beräknas priset på jordbruksmark ha ökat med ca 7 % för Sverige som helhet. Den största ökningen procentuellt sätt återfinns i övre Norrland samt mellersta Sveriges skogsbygder.

Sedan EU-inträdet har det genomsnittliga priset för jordbruksmark per hektar stigit kontinuerligt och är mer än tre gånger så stort som 1995. De stigande priserna på jordbruksmark kan till stor del förklaras av EU:s jordbrukspolitik och 2005 års jordbruksreform verkar ha haft stor påverkan. En annan förklaring är också de senaste årens låga räntenivå och goda spannmålspriser.

I figur A kan vi se att den positiva prisutvecklingen för betesmark har vänt under år 2007. En anledning till sjunkande priser på betesmark är att 2007 låg en större andel av den sålda arealen betesmark i områden med låga priser än 2006.

Figur A. Utveckling av markpris i Sverige, index 1990=1001

1) Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena givit upphov till i beräkningsmetoden.

Figur B. Förändring av priset på jordbruksmark mellan 2006 och 2007, procent

Den genomsnittliga utvecklingen av markpriser i olika delar av landet redovisas i figur C. Redovisade priser innefattar både åkermark och betesmark. Det framgår att priserna skiljer sig kraftigt mellan olika regioner i landet. Markpriserna i det jordbruksdominerade sydsverige ligger t.ex. i genomsnitt tio gånger högre än i Norrland. Götalands södra slättbygders kraftiga stigning sen 2003 planade ut mer under 2007.

Det kan inte uteslutas att variationen mellan enskilda år till viss del kan bero på att prisskattningarna bygger på ett relativt litet antal köp.

Figur C. Priser på jordbruksmark 1993-2007 per produktionsområde, tkr/ha1

1) Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004, vilket medförde att prisändringen mellan åren 2004 och 2005 också innehåller ackumelerade förändringar från tidigare år. Ett brott i tidserien finns därför mellan åren 2004 och 2005.