Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2008

JO 38 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Effekten på markprisstatistiken av updaterade taxeringsvärden på lantbruksfastigheter
Markpriser i Sverige

Effekten på markprisstatistiken av updaterade taxeringsvärden på lantbruksfastigheter

Beräkningarna av markpriser bygger på uppgifter om de köp av lantbruksfastigheter som gjorts under året. För att uppskatta hur stor del av priset som kan hänföras till jordbruksmarken på fastigheten används relationen mellan taxeringsvärdet på jordbruksmarken och det totala taxeringsvärdet på fastigheten. Till år 2005 gjordes en ny taxering av lantbruksfastigheter vilket medförde att jordbruksmarkens andel av det totala taxeringsvärdet i genomsnitt ökade från 10 % vid föregående taxering (1998) till 14 %. Mellan åren 1999 och 2004 beräknades markpriserna med hjälp av 1998 års taxering. Det har medfört att markpriserna under dessa år till viss del underskattats då den relativa ökningen av värdet på jordbruksmark i förhållande till andra ägoslag, som ackumulerats under åren, inte tagits med i beräkningarna förrän år 2005. Detta är anledningen till att den redovisade prisförändring mellan år 2004 och 2005 som framgår av figur C är högre än den verkliga prisökningen mellan dessa år. År 2008 updaterades taxeringsvärden för lantbruksfastigheter igen men denna gång kunde man inte urskilja någon förändring i jordbruksmarkens andel av det totala taxeringsvärdet. Därmed har vi i detta Statistiska meddelenda ej gjort några dubbla uträkningar och redovisat i tabellerna eller gjort effektjusteringar i Figur A såsom vi gjort för år 2005.

Figur A har justerats för effekten av taxeringsförändringen 2005 genom att den ackumulerade underskattningen fördelats jämnt över åren 1999-2004. Det kan dock inte uteslutas att underskattningen varit större i slutet av perioden då prisökningen varit som störst.

Markpriser i Sverige

Mellan år 2007 och år 2008 beräknas priset på jordbruksmark ha ökat med ca 10 % för Sverige som helhet. Den största procentuella ökningen återfinns i Svealands slättbygder samt i Götalands norra slättbygder.

Sedan EU-inträdet har det genomsnittliga priset för jordbruksmark per hektar stigit kontinuerligt och är år 2008 närmare fyra gånger så stort som år 1995. De stigande priserna på jordbruksmark kan till stor del förklaras av EU:s jordbrukspolitik och 2005 års jordbruksreform verkar ha haft stor påverkan. En annan förklaring är också de senaste årens låga räntenivå och goda spannmålspriser.

 

Figur A. Utveckling av markpris i Sverige, index 1990=1001

1) Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005 givit upphov till i beräkningsmetoden.

 

I figur A kan vi se att prisutvecklingen för riket har en fortsatt positiv trend. Betesmark har haft ett trendbrott under de senaste tio åren och vände neråt under år 2007 för att sedan stiga igen 2008. En anledning till denna "tillfälliga" nedgång kan vara att år 2007 låg en större andel av den sålda arealen betesmark i områden med låga priser jämfört med 2006.

 

Figur B. Förändring av priset på jordbruksmark mellan 2007 och 2008, procent

Den genomsnittliga utvecklingen av markpriser i olika delar av landet redovisas i figur C. Redovisade priser innefattar både åkermark och betesmark. Det framgår att priserna skiljer sig kraftigt mellan olika regioner i landet. Markpriserna i det jordbruksdominerade sydsverige ligger t.ex. i genomsnitt tio gånger högre än i Norrland.

I och med att de genomsnittliga markpriserna bygger på försålda fastigheter för varje enskilt år, där både antal sålda objekt samt hur exklusiva markerna är varierar mellan åren, så kan det bli en del svängningar mellan åren i de olika regionerna. Däremot kan man utläsa över tiden att det finns en ihållande trend med en positiv prisutveckling på markpriserna i alla regioner.

 

Figur C. Priser på jordbruksmark 1994-2008 per produktionsområde, tkr/ha1

1) Modellen för att beräkna markpriser har underskattat priserna under åren 1999 till 2004, vilket medförde att prisändringen mellan åren 2004 och 2005 också innehåller ackumelerade förändringar från tidigare år. Ett brott i tidserien finns därför mellan åren 2004 och 2005.