Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1001

Priser på jordbruksmark 2009
Agricultural land prices 2009
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fortsatt positiv prisutveckling på jordbruksmark i större delen av sydsverige

Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995 och har fram till och med år 2008 ökat med 272 %. Enligt vår prisstatistik över försålda fastigheter ligger 2009 års priser på jordbruksmark i nivå med 2008 års priser (-1 %) på riksnivå.

Det genomsnittliga priset för jordbruksmark i Sverige beräknades år 2009 till 39 800 kr per hektar. Priset var högst i Götalands södra slättbygder med 94 600 kr per hektar och lägst i övre Norrland med 8 500 kr per hektar.

Procentuellt sett har ökningen det senaste året varit störst i Götalands mellanbygder (+23 %) medan Götalands norra slättbygder sjönk mest (-12 %).

En uppdelning av jordbruksmarken på åkermark och betesmark visar att priset på åkermark i genomsnitt sjönk med ca 1 % år 2009 till 47 900 kr per hektar. Priset på betesmark ökade med ca 3 % till 17 200 kr per hektar år 2009.

En faktor som kan ha påverkat markpriserna, särskilt i skogsbygder, kan vara 2005 års jordbruksreform. Även de senaste årens låga räntenivå och goda spannmålspriser torde varit gynnsamt för prisutvecklingen. Ytterliggare en faktor som kan spela in på efterfrågan på mark är att en utökning av arealen kan medföra att företagets maskinpark kan utnyttjas effektivare eller att t ex en utökning av mjölkproduktionen kan ske.

Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna är utvecklad av Jordbruksverket och baseras på försålda lantbruksfastigheter år 2009 där ansökan om lagfarts genomförts. Detta medför att överlåtelser som t ex resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman med köparens gamla fastighet (fastighetsreglering) inte beaktas. Om fastigheten omfattar mer än bara mark så används relationen mellan jordbruksmarkens taxeringsvärde och det totala taxeringsvärdet för hela fastigheten för att bestämma jordbruksmarkens andel av försäljningspriset.