Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2009

JO 38 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittliga priser på åkermark 1995-2009, tkr/ha1

3. Average prices on arable land 1995-2009, 1 000 SEK/ha1

Område

1995

2004

20052

20053

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

12,3

25,8

30,8

35,9

39,3

43,6

48,6

47,9

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

12,2

27,7

31,7

39,0

30,7

51,5

58,3

58,5

Östra Mellansverige

10,5

24,2

28,7

31,9

33,8

38,8

51,6

45,2

Småland med öarna

10,0

16,8

20,2

24,0

27,4

28,3

35,2

36,5

Sydsverige

23,9

49,8

62,9

70,6

82,4

90,6

89,1

95,5

Västsverige

13,9

24,1

28,1

33,9

39,6

44,9

46,9

45,5

Norra Mellansverige

5,4

7,2

10,1

15,0

18,3

17,3

20,7

19,8

Mellersta Norrland

2,9

3,7

6,0

7,9

8,4

10,0

11,0

12,6

Övre Norrland

2,5

4,1

6,1

7,3

7,6

10,2

11,0

10,1

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26,9

62,6

64,7

73,3

93,7

99,7

105,2

103,9

Götalands mellanbygder

17,1

35,9

48,5

55,1

57,9

69,9

61,0

78,1

Götalands norra slättbygder

14,3

27,6

30,6

35,9

41,0

47,3

59,9

52,4

Svealands slättbygder

9,2

20,8

24,7

28,2

33,0

34,9

44,3

43,6

Götalands skogsbygder

11,3

20,3

28,2

33,3

35,7

38,6

39,7

42,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

6,2

11,7

12,5

16,8

17,4

21,6

22,6

24,3

Nedre Norrland

3,2

4,2

6,5

9,2

9,8

10,8

12,7

14,2

Övre Norrland

2,5

4,0

5,9

7,1

7,3

9,9

10,8

9,9


1) De redovisade priserna för regionerna NUTSII samt produktionsområdena är raka medelvärden medan det genomsnittliga priset för hela riket är ett vägt medelvärde där arealerna från beståndet i fastighetstaxeringsregistret 2008 fördelat enligt NUTSII använts som vägningstal.

2)  Dessa priser, liksom de för år 2004, baseras på 1998 års taxering och återspeglar bäst förändringen mot år 2004. Uppskattningarna för åren 1999-2004 kan antas vara något underskattade.

3)  Dessa priser baseras på 2005 års taxering och återspeglar bäst det verkliga värdet på jordbruksmark år 2005.