Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2010

JO 38 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Försåld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den försålda fastigheten innehöll, 2009 och 20101

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided in area of arable land, 2009 and 20101

Redovisningsgrupp

Antal

försäljningar

 

Försåld areal, ha

Pris per hektar, (tKr)

 

2009

2010

 

 

2009

2010

 

2009

2010

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

111

 

 

892

784

 

103,9

113,0

      1-10 ha

80

90

 

 

355

384

 

108,8

128,9

       >10 ha

21

21

 

 

537

400

 

100,7

97,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

141

177

 

 

1 142

1 412

 

78,1

74,1

      1-10 ha

106

138

 

 

478

579

 

80,2

75,8

       >10 ha

35

39

 

 

664

833

 

76,7

72,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

155

167

 

 

1 572

1 557

 

52,4

57,4

      1-10 ha

110

115

 

 

518

489

 

51,6

52,8

       >10 ha

45

52

 

 

1 054

1 068

 

52,8

59,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

196

223

 

 

1 657

2 086

 

43,6

45,6

      1-10 ha

151

150

 

 

652

623

 

39,1

47,9

       >10 ha

45

73

 

 

1 005

1 463

 

46,5

44,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

492

577

 

 

2 684

2 895

 

42,8

41,0

      1-10 ha

437

525

 

 

1 760

2 086

 

41,7

40,4

       >10 ha

55

52

 

 

924

809

 

44,9

42,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     skogsbygder

192

233

 

 

968

1 056

 

24,3

24,7

      1-10 ha

174

210

 

 

592

641

 

22,7

24,9

       >10 ha

18

23

 

 

376

415

 

26,7

24,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

272

344

 

 

1 087

1 453

 

14,2

13,1

      1-10 ha

255

324

 

 

719

1 064

 

13,9

13,6

       >10 ha

17

20

 

 

368

389

 

14,9

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

188

253

 

 

871

1 383

 

9,9

10,9

      1-10 ha

176

230

 

 

651

848

 

9,8

11,4

       >10 ha

12

23

 

 

220

535

 

10,1

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2

1 737

2 085

 

 

10 873

12 626

 

47,9

49,6

      1-10 ha

1 489

1 782

 

 

5 725

6 714

 

40,6

40,7

      11-50 ha

238

293

 

 

4 531

5 229

 

52,4

49,3

       >51 ha

10

10

 

 

617

683

 

47,4

37,1


1) Eftersom antalet försålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11-50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.

2) Det totala genomsnittspriset för hela  riket är ett vägt medelvärde medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1-10 ha”, ”11-50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.