Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1201

Priser på jordbruksmark 2011
Agricultural land prices 2011
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Stor ökning av priserna på jordbruksmark

Det genomsnittliga priset på jordbruksmark har ökat med omkring 26 % sedan 2008. Under denna treårsperiod har priserna på jordbruksmark, procentuellt sett, gått upp mest i Götalands södra slättbygder, Götalands mellanbygder och Mellersta Sveriges skogsbygder. 

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige beräknades år 2011 till 61 500 kr per hektar vilket motsvarar en ökning på omkring 27 % sedan år 2008. Det genomsnittliga priset år 2011 är därmed ca tre gånger högre än för 10 år sedan. Priset var år 2011 högst i Götalands södra slättbygder med 153 500 kr per hektar och lägst i Övre Norrland med 12 600 kr per hektar.

Det genomsnittliga priset på betesmark var 21 400 kr per hektar år 2011 vilket likt åkermarken motsvarar ett pris som är ca tre gånger högre än för 10 år sedan.

Metoden för att skatta de genomsnittliga markpriserna är utvecklad av Jordbruksverket och baseras på försålda lantbruksfastigheter år 2011 där ansökan om lagfarts genomförts. Detta medför att överlåtelser som t.ex. resulterat i att den köpta fastigheten läggs samman med köparens gamla fastighet (fastighetsreglering) inte beaktas. Om fastigheten omfattar mer än bara mark så används relationen mellan jordbruksmarkens taxeringsvärde och det totala taxeringsvärdet för hela fastigheten för att bestämma jordbruksmarkens andel av försäljningspriset. Ny taxering av lantbruksfastigheter har skett under år 2011.