Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2011

JO 38 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Försåld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den försålda fastigheten innehöll, 2010 och 20111,2

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided in area of arable land, 2010 and 20111,2

Redovisningsgrupp

Antal

försäljningar

 

Försåld areal, ha

Pris per hektar, (tkr)

 

2010

2011

 

 

2010

2011

 

2010

2011

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

111

107

 

 

784

735

 

113,0

153,5

      1-10 ha

90

89

 

 

384

405

 

128,9

155,1

       >10 ha

21

18

 

 

400

330

 

97,8

151,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

177

150

 

 

1 412

1 210

 

74,1

94,4

      1-10 ha

138

108

 

 

579

456

 

75,8

101,0

       >10 ha

39

42

 

 

833

754

 

72,9

90,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

167

182

 

 

1 557

1 767

 

57,4

62,7

      1-10 ha

115

127

 

 

489

523

 

52,8

52,4

       >10 ha

52

55

 

 

1 068

1 244

 

59,5

67,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

223

211

 

 

2 086

1 752

 

45,6

58,8

      1-10 ha

150

152

 

 

623

620

 

47,9

64,3

       >10 ha

73

59

 

 

1 463

1 132

 

44,7

55,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

577

555

 

 

2 895

2 938

 

41,0

53,2

      1-10 ha

525

502

 

 

2 086

1 858

 

40,4

50,3

       >10 ha

52

53

 

 

809

1 080

 

42,5

58,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     skogsbygder

233

242

 

 

1 056

1 230

 

24,7

30,9

      1-10 ha

210

220

 

 

641

766

 

24,9

31,9

       >10 ha

23

22

 

 

415

464

 

24,4

29,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

344

369

 

 

1 453

1 421

 

13,1

15,4

      1-10 ha

324

350

 

 

1 064

1 054

 

13,6

16,3

       >10 ha

20

19

 

 

389

367

 

11,9

12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

253

226

 

 

1 383

1 047

 

10,9

12,6

      1-10 ha

230

211

 

 

848

774

 

11,4

11,9

       >10 ha

23

15

 

 

535

273

 

10,2

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket3

2 085

2 042

 

 

12 626

12 100

 

49,6

61,5

      1-10 ha

1 782

1 759

 

 

6 714

6 456

 

40,7

49,6

      11-50 ha

293

276

 

 

5 229

5 171

 

49,3

63,1

       >51 ha

10

7

 

 

683

473

 

37,1

49,7


1) Inga justeringar har gjorts i denna tabell avseende nytaxeringens effekter på prisförändringen mellan 2010 och 2011. Siffrorna avseende 2010 är alltså enligt 2008 års taxeringsnivå och siffrorna avseende 2011 enligt 2011 års taxeringsnivå.

2) Eftersom antalet försålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11-50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.

3) Det totala genomsnittspriset för hela  riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTSII används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1-10 ha”, ”11-50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.