Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2012

JO 38 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Försåld areal, antal försäljningar samt genomsnittliga priser på åkermark indelat efter hur stor areal åkermark den försålda fastigheten innehöll, 2011 och 20121

8. Area sold, number of sales and average prices for arable land divided in area of arable land, 2011 and 20121

Redovisningsgrupp

Antal

försäljningar

 

Försåld areal, ha

Pris per hektar, (tkr)

 

2011

2012

 

 

2011

2012

 

2011

2012

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

107

100

 

 

735

684

 

153,5

146,7

      1-10 ha

89

81

 

 

405

289

 

155,1

143,4

       >10 ha

18

19

 

 

330

395

 

151,5

149,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

150

126

 

 

1 210

953

 

94,4

99,9

      1-10 ha

108

96

 

 

456

438

 

101,0

98,6

       >10 ha

42

30

 

 

754

515

 

90,4

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

182

157

 

 

1 767

1 158

 

62,7

65,8

      1-10 ha

127

127

 

 

523

558

 

52,4

64,7

       >10 ha

55

30

 

 

1 244

600

 

67,0

66,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svealands slättbygder

211

190

 

 

1 752

1 502

 

58,8

52,7

      1-10 ha

152

148

 

 

620

640

 

64,3

55,3

       >10 ha

59

42

 

 

1 132

862

 

55,7

50,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands skogsbygder

555

481

 

 

2 938

2 387

 

53,2

51,8

      1-10 ha

502

438

 

 

1 858

1 681

 

50,3

50,8

       >10 ha

53

43

 

 

1 080

706

 

58,3

54,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellersta Sveriges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     skogsbygder

242

210

 

 

1 230

925

 

30,9

32,5

      1-10 ha

220

194

 

 

766

634

 

31,9

32,0

       >10 ha

22

16

 

 

464

291

 

29,2

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre Norrland

369

326

 

 

1 421

1 190

 

15,4

16,3

      1-10 ha

350

315

 

 

1 054

994

 

16,3

16,6

       >10 ha

19

11

 

 

367

196

 

12,9

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre Norrland

226

218

 

 

1 047

1 149

 

12,6

14,4

      1-10 ha

211

203

 

 

774

772

 

11,9

13,9

       >10 ha

15

15

 

 

273

377

 

14,6

15,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2

2 042

1 808

 

 

12 100

9 948

 

61,5

61,3

      1-10 ha

1 759

1 602

 

 

6 456

6 006

 

49,6

48,1

      11-50 ha

276

203

 

 

5 171

3 750

 

63,1

65,4

       >51 ha

7

3

 

 

473

192

 

49,7

31,7


1) Eftersom antalet försålda fastigheter i den största arealgruppen ”>51 ha” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” > 51 ha” lagts till ”11-50 ha” och döpts om till ”>10 ha”.

2) Det totala genomsnittspriset för hela  riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTSII används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1-10 ha”, ”11-50 ha” samt ”>51 ha” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.