Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1501

Priser på jordbruksmark 2014
Agricultural land prices 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Priserna på jordbruksmark har stigit sedan 2011

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige som helhet beräknades år 2014 till 67 400 kr per hektar vilket är en ökning med 10 % sedan 2011. Motsvarande siffror för betesmark är 25 600 kr per hektar med en ökning på 20 % sedan 2011. Priserna för åker- och  betesmark var högre 2014 jämfört med 2011 för nästan alla regioner. Den högsta ökningen för både för åker- och betesmark står Götalands norra slättbygder för, (+16 %) respektive (+47 %).  De högsta genomsnittliga priserna återfinns i Götalands södra slättbygder med 154 400 kr per hektar för åkermark respektive 79 400 kr för betesmark. I Övre Norrland är prisnivån mindre än en tiondel av dessa priser, 14 400 kr per hektar för åkermark respektive 4 800 kr för betesmark år 2014.

 

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha1

1) Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4.