Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1601

Priser på jordbruksmark 2015
Agricultural land prices 2015
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Priserna på jordbruksmark steg under 2015

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige 2015 ökade med 8 % jämfört med 2014. En hektar kostade 72 500 kr i genomsnitt 2015. Motsvarande siffror för betesmark var 27 100 kr per hektar med en ökning på 6 % jämfört med 2014. Götalands södra slättbygder stod för den största ökningen av priset på åkermark (+31 % jämfört med 2014) medan Götalands mellanbygder stod för den största ökningen av priset på betesmark (+21 %). De högsta genomsnittliga priserna återfinns i Götalands södra slättbygder med 202 700 kr per hektar för åkermark respektive 86 800 kr för betesmark. I Övre Norrland är prisnivån mindre än en tiondel av dessa priser, 15 500 kr per hektar för åkermark respektive 4 400 kr för betesmark år 2015.

 

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha1

1) Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4.