Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1701

Priser på jordbruksmark 2016
Agricultural land prices 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Priset på jordbruksmark fortsätter att öka

År 2016 var det genomsnittliga priset för åkermark 75 000 kr och för betesmark 28 000 kr. För både åker- och betesmark ökade priset med 3 % jämfört med 2015. I figur A visas prisutvecklingen för perioden 1990–2016.

De högsta genomsnittliga priserna år 2016 återfinns i Götalands södra slättbygder med 182 100 kr per hektar för åkermark respektive 82 000 kr för betesmark. I Götalands norra slättbygder ökade dock priset procentuellt mest jämfört med 2015. Där ökade priset på åkermark med 24 % och priset på betesmark med 33 %. I Övre Norrland var däremot prisnivån mindre än en tiondel av priserna i Götalands södra slättbygder, år 2016 var priset 15 100 kr per hektar för åkermark respektive 4 500 kr för betesmark i Övre Norrland.

 

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha1

1)                         Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” s.4.