Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 38 SM 1901

Priser på jordbruksmark 2018
Agricultural land prices 2018
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Priset på jordbruksmark ökar för femte året i rad

År 2018 var det genomsnittliga priset för åkermark 90 700 kr per hektar och för betesmark 35 300 kr. Jämfört med 2017 ökade priset på åkermark med drygt 8 % och priset på betesmark med knappt 10 %. I figur A visas prisutvecklingen för perioden 1990–2018.

I Götalands skogsbygder minskade priset för både åker- och betesmark mellan 2017 och 2018. För tre produktionsområden, Götalands mellanbygder, Svealands slättbygder och Övre Norrland, ökade priset för både åker- och betesmark och för resterande fyra produktionsområden ökade priset för ett ägoslag och minskade för det andra mellan 2017 och 2018. De högsta genomsnittliga priserna år 2018 återfinns i produktionsområde Götalands södra slättbygder med 216 200 kr per hektar för åkermark respektive 106 800 kr för betesmark. I Övre Norrland var de genomsnittliga priserna lägst 2018. Där var priset 17 200 kr per hektar för åkermark och 6 200 kr för betesmark.

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha, 1990–2018

Anm.                    Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011, 2014 och 2017 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna” som finns under ”Statistiken med kommentarer”.