Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2010

JO 39 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Arrendepriser i Sverige

I detta Statistiska meddelande redovisas genomsnittliga arrendepriser för olika slag av arrenden. Priser redovisas för jordbruksmark och åkermark, där det i jordbruksmark, förutom åkermark, även ingår betesmark. Vidare redovisas priser både inklusive och exklusive gratisarrenden. Samtliga priser är rensade för arrenden där arrendatorn arrenderar av sig själv, t.ex. genom självägt bolag, och för andra arrenden där priset enligt uppgiftslämnaren inte är satt på marknadsmässig grund. Priserna är exklusive moms.

Mellan åren 1995 och 2010 har arrendepriserna stigit med 72 %. Takten på arrendeprisökningen har i snitt varit mellan 0–7 % per år förutom mellan åren 2006 och 2007 då arrendepriserna ökade med 16 %. Avräkningspriserna för  spannmål steg kraftigt under samma period vilket borde vara en av orsakerna.

Mellan åren 2008 och 2009 steg arrendepriserna på jordbruksmark med ca 3 % i genomsnitt. Ökningen var störst i Norra Mellansverige med 20 % följt av Östra Mellansverige där arrendepriserna steg med 8 %.

Ungefär samma procentuella prisförändring skattades mellan 2009 och 2010 då arrendepriserna på jordbruksmark i genomsnitt steg med ca 4 %. Störst procentuellt sett var ökningen i Norra Sverige där priset steg med 11 % följt av Västsverige där priset i genomsnitt ökade med 7 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 391 kr/ha att arrendera år 2010.

I 2010 års arrendeprisundersökning frågades också efter om det ingick något i arrendeavtalet förutom mark som påverkade arrendeavgiften. I de avtal där man upplever att man betalar ett marknadsmässigt pris ingick stödrätter i ca 28 % av avtalen under år 2010. Andelen arrendeavtal där maskiner, byggnader och annan utrustning för jordbruksverksamheten ingår i avtalet var för år 2010 ca 5 %. Övrigt t.ex. bostadshus ingick i ca 4 % av arrendeavtalen. I 63 % av arrendeavtalen ingår det inget, förutom mark, som påverkar avgiften.

Figur B. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998—2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Arrendepriserna i Sydsverige uppgick år 2010 till i genomsnitt 2 955 kr per ha då gratisarrendena medräknas. Arrendepriset var därmed mer än dubbelt så högt som genomsnittet för Sverige och mer än 10 gånger högre än i de norra delarna av Sverige.

Figur C. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2009 och 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Skillnaderna i arrendepris enligt figur C ska ses mot bakgrund av att andelen gratisarrenden varierar påtagligt mellan områdena. En stor andel av arrendena i Norra Sverige är gratisarrenden, medan dessa endast utgör en mindre andel av arrendena i Sydsverige. Utesluts gratisarrendena vid beräkning av arrendepriserna, erhålls en något förändrad prisbild, se figur C jämfört med figur D. Tar man bort gratisarrendena i Norra Sverige så ökar priset med 64 % och prisgapet mellan Sydsverige och Norra Sverige då minskar något, se figur D. I Sydsverige påverkas priset endast med några få procent om man exkluderar gratisarrendena.

Figur D. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2009 och 2010, arrenden med avgift, kr/ha

De priser som presenterats ovan i figur C och D avser priser på jordbruksmark, d.v.s. både åker- och betesmark. I figur E redovisas priserna för de arrenden vilka enbart består av åkermark. När dessa jämförs med figur C och D, framgår att priset på åkermark är betydligt högre i landets södra delar, medan priset på åkermark i de nordligare delarna inte skiljer sig från priset på jordbruksmark. Detta beror på att priset på betesmark är mycket lägre än priset på åkermark i de södra delarna av landet medan skillnaden inte är så stor i de norra delarna. Arrendepriset på åkermark i Sydsverige är i genomsnitt 3 331 kr, vilket är 13 % högre än jordbruksmarkspriset i samma område.

 

Figur E. Genomsnittliga arrendepriser för åkermark 2009 och 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Ett genomsnittspris för enbart betesmark har också beräknats för hela riket. Det beräknade arrendepriset för enbart betesmark inklusive gratisarrenden var 584 kr/ha för 2009 och 650 kr/ha 2010. Både nivån och förändringen mellan åren ska tolkas med stor försiktighet då underlaget för beräkningarna är litet.

Arrendepriser inom EU

EU:s statistikkontor Eurostat samlar in statistik över arrendepriser från medlemsländerna. Från och med referensåret 2010 gäller en harmoniserad metodologi för att ta fram mark och arrendepriser inom EU. Statistiken nedan, som endast är fram till 2007, är inte harmoniserad mellan länderna och kan därför skilja sig åt avseende innehåll, begrepp och definitioner. Även olika valutors växelkurser aktuellt år bör beaktas vid jämförelser. Av siffrorna i figur F, som därför måste tolkas med försiktighet, framgår att omräknat till euro hade Holland de högsta redovisade arrendepriserna år 2007.

I figur F har endast länder som redovisat pris på jordbruksmark totalt medtagits. Många länder redovisar separata priser på åkermark och betesmark men saknar ett sammanslaget pris för jordbruksmark. Av figur F framgår att Sverige tycks ha en betydligt lägre arrendeprisnivå än närliggande EU-länder. En stapel för Sydsverige har också lagts in, för att en jämförelse med mer likvärdig jordbruksmark, t.ex. med Danmark, ska kunna göras.

 

Figur F. Arrendepriser för jordbruksmark, Euro/ha 20071

Anm. Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1För Tyskland avser priset 2005. For Germany the price refers to  year 2005.

 

Utvecklingen av arrendepriser i olika länder varierar en del som vi kan utläsa av figur G. Arrendepriserna i Danmark ökat med ca 39 % under perioden samtidigt som priserna i Holland endast stigit med ca 14 %.

Figur G. Förändring av arrendepriser mellan 2000 och 2007 i olika EU-länder1, i procent

Anm. Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1För Tyskland motsvarar förändringen 1999-2005. For Germany the development represent year 1999-2005.