Statens Jordbruksverk                                    17                                                     JO 39 SM 1501

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 26 februari 2015.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.