Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2014

JO 39 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

9. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2009–2014, kr/ha, inklusive gratisarrenden, exklusive arrenden där annat än mark ingår t.ex. stödrätter och byggnader

9. Average rent for agricultural land 2009­2014, SEK/ha, including rents without payment, excluding rents with entitlements and buildings

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Östra Mellansverige

1 214

1 238

1 292

1 313

1 263

1 297

Småland med Öarna

727

741

1 101

1 103

1 147

1 155

Sydsverige

2 582

2 671

3 553

3 573

3 651

3 696

Västsverige

1 207

1 272

1 428

1 448

1 504

1 551

Norra Mellansverige

477

504

481

512

565

557

Norra Sverige

195

211

269

270

275

294

Hela riket

1 207

1 253

1 515

1 531

1 554

1 583


Anm. Dessa priser översänds till Eurostat i enlighet med den nya metodologin som trädde i kraft till referensåret 2010. Note: These prices are transferred to Eurostat and are according to the new methodology.