Statens Jordbruksverk                                     2                                                      JO 39 SM 1701

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 28 februari 2017.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.