Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2018

JO 39 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

9. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2012, 2014, 2016 och 2018, kr/ha, inklusive gratisarrenden, exklusive arrenden där annat än mark ingår t.ex. stödrätter och byggnader

9. Average rent for agricultural land 2012, 2014, 2016 and 2018, SEK/ha, including rents without payment, excluding rents with entitlements and buildings

Områden

2012

2014

2016

2018

Östra Mellansverige1

1 313

1 297

1 430

1 442

Småland med öarna

1 103

1 155

1 131

1 181

Sydsverige

3 573

3 696

3 188

3 050

Västsverige

1 448

1 551

1 456

1 694

Norra Mellansverige

512

557

631

435

Norra Sverige2

270

294

269

275

Hela riket

1 531

1 583

1 516

1 542


Anm.: Dessa priser översänds till Eurostat i enlighet med den nya metodologin som trädde i kraft till referensåret 2010.

Note: These prices are transferred to Eurostat in accordance with the new methodology.

 

1) Här ingår även NUTS2-regionen Stockholm.

2) Här ingår NUTS2-regionerna Mellersta Norrland och Övre Norrland.