Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 46 SM 0401

Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003
Price indices in the agricultural and food sector 1966/67-2003
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Både jordbrukets producentpriser och priser på produktionsmedel steg kraftigare under 1970- och 1980-talen än under senare perioder.

Sedan år 1970 har prisutvecklingen i Sverige på jordbruks- och livsmedelsområdet följts genom redovisning av ett system av indexserier. Indextal för enskilda månader och för senare år publiceras löpande för fyra indexserier i månatliga statistiska meddelanden. I detta statistiska meddelande presenteras för perioden 1966/67 - 2003 årsvisa prisindextal för de fyra indexserierna. Vidare redovisas för perioden 1995 - 2003 vissa årsindextal för EU15.

Sedan 1970 har indextalen redovisats med basår 1966/67, 1980, 1990, 1995 resp 2000. I samband med byte av basår har produktinnehållet i indexserierna i många fall ändrats. Indexutvecklingen för enskilda indexserier är därför inte alltid helt jämförbara mellan perioder med olika basår. Särskilt stora förändringar av produktinnehåll och produktsammansättning har gjorts 1995 och 2000 i Produktionsmedelsprisindex (PM-index) och Avräkningsprisindex (A-index). Detta beror på att dessa båda indexserier sedan 1995 beräknas enligt EU:s regler.

I Diagram 1 och 2 redovisas PM-index och A-index för perioden 1967-2003 med de basår (dvs de år då indextalen=100) som gällde för varje period. Av Diagram 1 framgår att PM-index steg betydligt kraftigare under 1970- och 1980-talen än vad det har gjort under senare tid. Denna indexserie avser att mäta prisutvecklingen för för de varor och tjänster som används inom jordbrukssektorn.

Diagram 1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) 1966/67-2003

Av Diagram 2 framgår att A-index steg varje år under 1970- och 1980-talen men att det därefter har minskat något. Denna indexserie avser att mäta producentprisutvecklingen för jordbruksprodukter. Sedan 1990 har jordbrukssektorn erhållit direktersättningar som kompensation för uteblivna prishöjningar.

 

Diagram 2. Avräkningsprisindex (A-index) 1966/67-2003