Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0208

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Månadsstatistik - 2002:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Monthly Statistics - 2002:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningspriserna sjunker

Mellan juli 2001 och juli 2002 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjunkit med i genomsnitt 4,4 %. De sänkta priserna kan bland annat hänföras till att priserna på svin och storboskap sjunkit jämfört med samma månad föregående år, då framförallt svinpriset låg förhållandevis högt.

Däremot har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit med i genomsnitt 1,3 % mellan juli 2001 och juli 2002. Priserna på underhåll av maskiner och redskap har stigit med 6,3 %, medan de största höjningarna i övrigt varit på djurfoder och veterinärtjänster. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, knappt 6 %.

PPI-J och KPI-J har stigit mellan juli 2001 och juli 2002 med 3,4% respektive 3,0 %. Detta beror i första hand på stora prisökningar på matpotatis, socker samt på vissa köttprodukter. Ökningen av KPI-J är 0,8 procentenheter högre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna mätt under samma period, med KPI.

Mellan mars 2001 och mars 2002 steg i Sverige priserna på jordbrukets produktionsmedel med i genomsnitt 3,0 %, vilket är betydligt över EU-genomsnittet på 0,7 %. Avräkningspriserna sjönk däremot under samma period i genomsnitt betydligt mer (1,9 %) i Sverige än genomsnittet inom EU, Avräkningspriserna i EU ökade i genomsnitt med 1,7 %.