Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0209

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Månadsstatistik - 2002:8
Price Indices and Prices in the Food Sector - Monthly Statistics - 2002:8
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningspriserna sjunker

Enligt en första prognos över A-index och PM-index för helåret 2002 som jordbruksverket lämnat till Eurostat, kommer A-index att sjunka med ca 3 % jämfört med 2001 samtidigt som PM-index kommer att stiga med ca 2 % från 2001.

Mellan augusti 2001 och augusti 2002 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjunkit med i genomsnitt 3,4 %. De sänkta priserna kan bland annat hänföras till att priserna på svin, storboskap och spannmål sjunkit jämfört med samma månad föregående år, då framförallt svinpriset låg förhållandevis högt. Höstens priser på spannmål är ännu preliminära och kan komma att ändras senare.

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan augusti 2001 och augusti 2002, med i genomsnitt 0,8 %. Priserna på underhåll av maskiner och redskap har stigit med 6,5 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på maskiner och redskap resp. för priserna på övriga utgifter. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, ca 13 %, främst till följd av en tidigareläggning av prisjusteringar detta år.

PPI-J och KPI-J har stigit mellan augusti 2001 och augusti 2002 med 3,6 % respektive 3,0 %. Detta beror i första hand på stora prisökningar på matpotatis, socker samt på vissa köttprodukter. Ökningen av KPI-J är 1,0 procentenheter högre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna mätt under samma period, med KPI.

Mellan juni 2001 och juni 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,6 %, vilket är över EU-genomsnittet på 0,4 %. Avräkningspriserna sjönk däremot under samma period i genomsnitt med 4,6 % i Sverige och med 5,2 % i EU.