Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0210

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Månadsstatistik - 2002:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Monthly Statistics - 2002:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan september 2001 och september 2002 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjunkit med i genomsnitt 4,1 %. De sänkta priserna kan bland annat hänföras till att priserna på svin, storboskap, spannmål och potatis sjunkit jämfört med samma månad föregående år, då framförallt svinpriset låg förhållandevis högt. Höstens priser på spannmål är ännu preliminära och kan komma att ändras senare.

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan september 2001 och september 2002. Uppgången var ca 1,1 %. Priserna på underhåll av maskiner och redskap har stigit med 6,8 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på maskiner och redskap resp. för priserna på övriga utgifter. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, ca 4 %.

PPI-J och KPI-J har stigit mellan september 2001 och september 2002 med 3,9 % respektive 2,7 %. Detta beror i första hand på stora prisökningar på matpotatis, socker samt på vissa köttprodukter. Ökningen av KPI-J är 0,8 procentenheter högre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna mätt under samma period, med KPI.

Mellan juni 2001 och juni 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,6 %, vilket är över EU-genomsnittet på 0,4 %. Avräkningspriserna sjönk däremot under samma period i genomsnitt med 4,6 % i Sverige och med 5,2 % i EU.