Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Månadsstatistik - 2002:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Monthly Statistics - 2002:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Jordbruksverket har lämnat en andra prognos över prisutvecklingen i jordbruket för helåret 2002 till Eurostat. Liksom den första prognosen visar denna på en nedgång för A-index och en uppgång för PM-index jämfört med 2001. För A-index beräknas nedgången bli 3,4 % och för PM-index uppgången 2,0 %.

Mellan oktober 2001 och oktober 2002 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 4,7 %. De sänkta priserna kan bland annat hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit jämfört med samma månad föregående år, då framför allt svinpriset låg förhållandevis högt. Höstens priser på spannmål är ännu preliminära och kan komma att ändras.

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan oktober 2001 och oktober 2002. Uppgången var ca 1,3 %. Priserna på underhåll av maskiner och redskap har stigit med 7,9 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för maskiner och redskap resp. övriga utgifter. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, ca 7 %.

PPI-J och KPI-J har stigit mellan oktober 2001 och oktober 2002 med 2,8 % respektive 1,7 %. För PPI-J ökar priserna på mjöl, gryn och hårt bröd respektive mjölk, ägg och nötkött, medan det för KPI-J är främst priserna på socker, mjölk, smör och annat kött som ökar. Ökningen av KPI-J är 0,8 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan juli 2001 och juli 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,4 %, vilket är över EU-genomsnittet på 0,6 %. Avräkningspriserna sjönk däremot under samma period i genomsnitt med 3,6 % i Sverige och med 3,1 % i EU.