Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0301

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2002:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2002:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan november 2001 och november 2002 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 3,6 %. De sänkta priserna kan bland annat hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit jämfört med samma månad föregående år.

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2002.

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan november 2001 och november 2002. Uppgången var ca 1,2 %. Priserna på underhåll av maskiner och redskap har stigit med 8,0 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på energi- och smörjmedel, maskiner och redskap resp. för priserna på övriga utgifter. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, ca 8,4 %.

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2002.

PPI-J och KPI-J har stigit mellan november 2001 och november 2002 med 1,9 % respektive 1,2 %. För PPI-J ökar priserna på mjöl, gryn och hårt bröd respektive mjölk, ägg och nötkött, medan det för KPI-J är främst priserna på margarin, mjölk, smör och annat kött som ökar. Ökningen av KPI-J är 1,0 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan september 2001 och september 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,2 %, jämfört med genomsnittet för EU, som var oförändrat. Avräkningspriserna sjönk däremot under samma period i genomsnitt med 3,6 % i Sverige och med 2,8 % i EU.