Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0302

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2002:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2002:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

I och med att december månads indextal och priser är klara, presenteras även årstal för 2002 i denna publikation.

Mellan 2001 och 2002 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 3,1 %. De sänkta priserna kan framför allt hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit jämfört med 2001.

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2002.

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan 2001 och 2002. Uppgången var ca 2,1 %. Priserna på underhåll av maskiner och redskap har stigit med 5,9 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på maskiner och redskap resp. för priserna på veterinärtjänster. Handelsgödsel- och jordförbättringsmedel är den enskilda post som minskat mest, ca 5,7 %.

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2002.

PPI-J och KPI-J har stigit mellan december 2001 och december 2002 med 2,3 % respektive 1,4 %. För PPI-J ökar priserna på mjöl, gryn och hårt bröd respektive mjölk och ägg, medan det för KPI-J är främst priserna på mjölk, ägg och annat kött som ökar. Ökningen av KPI-J är 0,9 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan oktober 2001 och oktober 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 1,3 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 3,6 % i Sverige och med 1,3 % i EU.