Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Det övergripande syftet med indexserierna inom jordbruks- och livsmedelsområdet är att kunna följa den genomsnittliga prisutvecklingen, dels för jordbruks- och livsmedelsprodukter från jordbrukarledet fram till konsumentledet, dels för jordbrukets produktionsmedel.

Prisindex- och prisserierna används för jämförelser av prisutvecklingen och prisnivån inom jordbruksområdet mellan EU-länder och för uppföljning av jordbrukspolitiska frågor samt till kalkyler, prognoser och utredningar.

A- och PM-index samt vissa priser översänds månadsvis till EUs statistikmyndighet, Eurostat, och publiceras därefter i Eurostats publikation "Agricultural Statistics, Quarterly bulletin" (ISSN 1607-2307) samt i Eurostats statistikdatabas NewCronos.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

I tabellavsnittet presenteras följande fyra indexserier. Basår för samtliga serier är 1995.

  1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) avser att mäta prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det av EU beräknade Input Price Index.
  2. Avräkningsprisindex (A-index) avser att mäta utvecklingen av producentpriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, såsom direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Denna indexserie är jämförbar med det av EU beräknade Output Price Index.
  3. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J), avser att mäta prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar livsmedelsindustrin och avser jordbruksprodukter, vilka ingick i den tidigare svenska jordbruksprisregleringen. Detta innebär t.ex. att priser på trädgårdprodukter inte ingår i denna prisserie.
  4. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) avser att mäta prisutvecklingen på priser till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte här prisutvecklingen för trädgårdsprodukter.

Årsindextal för A-index beräknas inte från månadsindextalen för A-index totalt, utan från årsindex för de enskilda produkterna. Årsindex för enskilda produkter i A-index beräknas som ovägda eller vägda aritmetiska medelvärden av månadsindextalen. För övriga indexserier beräknas årsindex för samtliga poster som ovägda medeltal av månadsindextalen.

Avräkningspriserna för djur i tabell 10 avser vara av viss kvalitet för respektive djurslag medan avräkningspriserna i tabell 11 avser faktiska genomsnittpriser för alla kvaliteter för respektive djurslag.

Så görs statistiken

Urval och uppgiftsinsamling

Prisuppgifter samlas månadsvis in från ett stort antal uppgiftslämnare. Uppgiftslämnarna är vanligen olika för olika produkter och väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare skall täcka en stor del av marknaden.

Statistikens tillförlitlighet

På grund av de metoder som används vid urval av företag och representantvaror är det inte möjligt att ange statistiska osäkerhetsmarginaler för de beräknade indextalen. De viktigaste felkällorna är urvalsfel, täckningsfel och mätfel p.g.a. kvalitetsförändringar på de varor och tjänster som prismäts.

Urvalsfel beror såväl på urvalet av inköps- och försäljningsställen som på urvalet av varor och tjänster. Båda urvalen görs subjektivt efter kriteriet att en stor del av resp. marknad skall täckas med relativt få prisuppgifter. Uppgiftslämnare blir därför vanligen de större företagen på marknaden eller branschorganisationer och de s.k. representantvarorna utgörs av de vanligast förekommande varorna och tjänsterna.

Bortfallet är litet. Vid bortfall någon månad används vanligen föregående månads prisuppgift, vilken revideras då prisuppgiften senare erhålls. Denna felkälla torde ge ett obetydligt bidrag till osäkerheten.

Bra att veta

Vid jämförelser mellan prisutvecklingen på jordbruks- och livsmedelsprodukter enligt de olika indexserierna bör hänsyn tas till bl.a. följande:

  • I A-index ingår endast inhemskt producerade råvaror medan i PPI-J och KPI-J även ingår importerade livsmedel.
  • I A-index ingår trädgårdsprodukter, vilka inte ingår i PPI-J och KPI-J.
  • I PPI-J och KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll.
  • Varuurvalen i PPI-J och KPI-J är ej samordnade och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser påverkar KPI-J men inte PPI-J.
  • Förändringar av momsen påverkar KPI-J men inte de båda övriga indexserierna.
  • I A-index ändras vikter var femte år medan de i KPI-J och PPI-J ändras varje år.

 

Annan statistik

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Längre serier publiceras som Excel-filer och kan hämtas på Jordbrukverkets webbplats, www.sjv.se.

I en särskild publikation, "Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67 - 2000", ges ytterligare information om statistiken och dess kvalitet. Denna publikation finns också på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se.