Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0305

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2003:3
Price Indices and Prices in the Food Sector - Yearly and Monthly Statistics - 2003:3
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan mars 2002 och mars 2003 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 1,5 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på svin, spannmål och potatis sjunkit.

 

Diagram 1. Utvecklingen av A-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

Till skillnad från avräkningspriserna har priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, stigit mellan mars 2002 och mars 2003. Uppgången var ca 3,8 %. Priserna på energi och smörjmedel har stigit med 20,2 %, medan de största höjningarna i övrigt varit för priserna på underhåll av maskiner och redskap resp. för priserna i gruppen övriga utgifter. Djurfoder är den enskilda post som minskat mest, ca 5,4 %.

Diagram 2. Utvecklingen av PM-index för åren 2000-2003. (1995 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan mars 2002 och mars 2003 med 1,8 % respektive 1,0 %. För PPI-J och KPI-J ökar priserna på mjölk och ägg mest. Ökningen av KPI-J är 2,1 procentenheter lägre än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.

Mellan december 2001 och december 2002 steg priserna på jordbrukets produktionsmedel i Sverige med i genomsnitt 2,3 %. I EU totalt steg motsvarande index med 0,1 %. Avräkningspriserna sjönk under samma period i genomsnitt med 2,8 % i Sverige och med 4,2 % i EU totalt.