Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0403

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:1
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:1

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

 


 

I korta drag

Byte av basår i prisindexserierna

Från och med detta statistiska meddelande kommer prisindex redovisas med år 2000 som basår (2000=100). Detta följer de principer som EU:s statistikkontor -Eurostat ställt upp för beräkning och redovisning av prisindex inom jordbruksområdet. I samband med basårsbytet har även vikter ingående i indexarna ändrats vilket gör att utvecklingen under åren 2000-2003 är något annorlunda än vad som tidigare redovisats.

Priserna på produktionsmedel stiger

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 3,0 % mellan januari 2003 och januari 2004. Priserna har stigit inom samtliga ingående delserier. Kraftigast prishöjning har skett för gödnings- och jordförbättringsmedel (11,6 %).

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004. (2000 = 100)

Avräkningsprisindex sjunker

Mellan januari 2003 och januari 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 0,6 %. Sänkningen kan framför allt hänföras till att priserna på havre, svin och storboskap sjunkit. På animaliesidan var nedgången 4,7 % medan vegetabilieproduktionen har stigit med 6,1 %. Framförallt har spannmålspriserna (frånsett havre och råg) samt potatispriserna ökat.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004. (2000 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan januari 2003 och januari 2004 med 0,6 % respektive 1,4 %. Det är framför allt priserna på bröd, potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är 0,6 procenenheter större än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.