Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0404

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:2
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

 

Priserna på produktionsmedel stiger

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 2,5 % mellan februari 2003 och februari 2004. Priserna har stigit mest för delserierna gödnings- och jordförbättringsmedel (11,7 %) samt underhåll av utrustning (6,2 %). För delserien energi- och smörjmedel hade priserna sjunkit med 4,6 %.

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004. (2000 = 100)

Avräkningsprisindex ökar marginellt

Mellan februari 2003 och februari 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, stigit med i genomsnitt 0,2 %. De största förändringarna har varit för vete och matpotatis som stigit samtidigt som de flesta animaliepriserna sjunkit. För animalieproduktionen var nedgången 5,1 % medan priserna för vegetabilieproduktionen har stigit med 8,8 %.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004. (2000 = 100)

PPI-J och KPI-J har stigit mellan februari 2003 och februari 2004 med 0,1 % respektive 0,9 %. Det är framför allt priserna på bröd, potatis, mjölk och ägg som ökat mest. Ökningen av KPI-J är 1,2 procentenheter större än den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI.