Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 03-Aug 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

98,3

94,4

100,9

91,6

-

9,2

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

106,4

95,9

98,9

89,6

-

9,5

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

105,6

102,5

82,4

82,1

-

0,5

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

104,7

97,0

99,1

93,2

-

5,9

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

103,8

98,3

102,4

96,5

-

5,7

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

102,0

96,5

97,0

89,6

-

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

101,2

134,6

132,8

128,0

-

3,6

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

100,0

111,2

109,2

107,0

-

2,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

100,1

114,9

113,0

110,4

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

106,4

113,9

129,5

104,8

-

19,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

140,4

117,4

109,0

165,2

+

51,6

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

100,0

110,1

105,0

104,1

-

0,8

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

132,9

117,2

108,6

153,3

+

41,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

106,7

126,0

174,0

161,0

-

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

103,9

105,9

110,8

108,9

-

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

99,6

95,1

96,7

91,8

-

5,2

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

99,8

94,7

96,6

91,5

-

5,3

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

101,2

98,4

-

2,7

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

118,3

97,0

84,9

97,1

+

14,3

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

96,5

103,9

121,8

123,5

+

1,4

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

102,5

109,2

102,8

102,9

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

99,5

106,3

92,6

68,8

-

25,7

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

108,5

98,2

92,2

94,7

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,2

99,8

100,6

99,0

101,2

102,6

94,5

-

7,9

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

107,3

107,6

109,1

103,9

-

4,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

106,6

108,3

88,4

113,5

+

28,3

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

100,0

102,0

102,6

95,9

-

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

103,6

100,4

98,2

95,4

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

103,7

102,4

102,8

100,4

-

2,4