Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0410

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:9

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)   Hela publikationen(PDF)

adobe.gif (177 bytes)   Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Fortsatt stigande prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 4,7 % mellan september 2003 och september 2004. Priserna har stigit mest för delserierna energi och smörjmedel (10,0 %), djurfoder (5,2 %), gödnings- och jordförbättringsmedel (5,7 %) samt maskiner och redskap (4,7 %). Samtliga delindexserier har stigit under perioden.

En första prognos av PM-index för helåret 2004, som skickats till Eurostat, gav ett prisindextal på 112,2 vilket är en ökning med 3,0 % från 2003.

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna fortsätter att sjunka

Mellan september 2003 och september 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 1,0 %. Mest har priserna på mjölk, grönsaker och nötkreatur sjunkit. De priser som stigit mest i förhållande till ett år tillbaka är framför allt potatis, svin och andra animaliska produkter.

Den första prognosen som skickats till Eurostat för A-index avseende helåret 2004, gav ett indextal på 99,8 vilket är 1,0 % lägre än 2003.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J har varit oförändrat mellan september 2003 och september 2004. Största nedgångar hade matpotatis (7,3 %) och nötkött (6,1 %) medan den enda produkten som ökade var mjukt bröd (1,4 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan september 2003 och september 2004 sjunkit med 0,1 %. I allmänhet har prisvariationerna varit mycket låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 2,0 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,1 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,6 %.