Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell.

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 03-Sep 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

105,5

96,1

97,3

90,5

-

7,0

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

102,7

95,1

95,8

88,3

-

7,8

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

113,5

102,2

78,5

82,1

+

4,5

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

104,6

94,8

95,3

93,2

-

2,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

109,3

96,9

101,4

95,5

-

5,8

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

106,4

97,0

93,5

88,7

-

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

133,4

135,1

133,2

129,1

-

3,1

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

111,2

109,2

107,0

107,4

+

0,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

114,4

113,4

111,2

110,9

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

89,1

94,4

96,8

108,4

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

116,1

105,7

114,4

106,9

-

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

143,0

117,4

106,2

162,4

+

52,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

110,1

105,0

104,1

105,2

+

1,1

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

136,1

116,5

106,3

151,2

+

42,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

131,7

121,7

128,9

127,8

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

110,5

103,6

104,1

108,0

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

97,7

94,8

93,4

85,5

-

8,4

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

97,4

94,4

92,7

84,7

-

8,6

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

110,1

105,0

-

4,6

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

119,2

100,5

91,4

101,4

+

10,9

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

98,2

101,6

107,3

105,0

-

2,1

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

102,5

108,3

99,3

102,5

+

3,2

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

98,5

96,6

87,7

68,8

-

21,5

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

108,0

99,1

93,1

94,1

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,2

99,8

100,6

99,0

101,6

102,9

94,8

-

7,9

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

108,0

107,1

109,5

101,7

-

7,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

109,5

103,2

105,9

114,5

+

8,2

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

100,1

102,1

103,5

96,1

-

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

103,5

100,8

99,1

95,2

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

106,1

101,8

100,9

99,9

-

1,0