Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0411

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:10

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen (PDF)

adobe.gif (177 bytes)  Beskrivningar av statistiken (PDF)

 


 

I korta drag

 

Fortsatt stigande prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 4,7 % mellan oktober 2003 och oktober 2004. Priserna har stigit mest för delserierna energi och smörjmedel (13,1 %) samt gödnings- och jordförbättringsmedel (6,6 %). Samtliga delindexserier har stigit under perioden.

Den andra prognosen av PM-index för helåret 2004, som skickats till EU:s  statistikmyndighet Eurostat, gav ett prisindextal på 113,4 vilket skulle innebära en ökning med 3,7 % från 2003.

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna sjunker

Mellan oktober 2003 och oktober 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 4,8 %. Detta beror i första hand på minskade priser på spannmål, potatis, frukt och mjölk. De priser som stigit mest i förhållande till ett år tillbaka är framför allt för foderväxter, svin och andra animaliska produkter.

Den andra prognosen som skickats till Eurostat för A-index avseende helåret 2004, gav ett indextal på 98,5 vilket är 2,3 % lägre än 2003.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J har stigit med 0,1 % mellan oktober 2003 och oktober 2004. Största nedgångar hade matpotatis (7,3 %) och ägg (4,8 %) medan den produkt som ökade mest var fjäderfäkött (5,5 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan oktober 2003 och oktober 2004 sjunkit med 0,4 %. I allmänhet har prisvariationerna varit mycket låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 3,1 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,4 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,8 %.