Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0501

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2004:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2004:11

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen (PDF)

adobe.gif (177 bytes)  Beskrivning av statistiken (PDF)

 


 

I korta drag

 

Priserna på produktionsmedel stiger

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, stigit med 4,0 % mellan november 2003 och november 2004. Priserna har stigit mest för delserierna energi och smörjmedel (9,1 %) samt gödnings- och jordförbättringsmedel (10,3 %). Samtliga delindexserier har stigit under perioden.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

 

Lägre spannmålspriser gör att avräkningsprisindex sjunker

Mellan november 2003 och november 2004 har avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjunkit med i genomsnitt 3,6 %. Detta beror i första hand på minskade priser på spannmål, potatis, frukt, kalv samt mjölk och ägg. De priser som stigit mest jämfört med föregående år är foderväxter, svin och andra animaliska produkter.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2001-2004 (2000 = 100).

PPI-J har stigit med 0,1 % mellan november 2003 och november 2004. Största nedgångar hade matpotatis (7,3 %) och ägg (11,4 %) medan den produkt som ökade mest var fjäderfäkött (8,6 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan november 2003 och november 2004 sjunkit med 0,6 %. I allmänhet har prisvariationerna varit mycket låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 10,0 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,6 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,5 %.