Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0504

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:2
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Stigande priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel, enligt PM-index, ökade mellan februari 2004 och februari 2005 med 1,7 %. De priser som stigit överlägset mest är energi- och smörjmedel, men även priserna för maskiner och redskap, ekonomibyggnader samt gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat relativt mycket. Priserna på utsäde och djurfoder har dock sjunkit med 3,0 % resp 6,2 % mellan dessa månader.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna sjunker

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 4,9 % mellan februari 2004 och februari 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på spannmål, matpotatis samt mjölk och ägg. De priser som stigit mest jämfört med januari föregående år är foderväxter, storboskap och svin.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J steg med 0,2 % mellan februari 2004 och februari 2005. Största nedgångar hade matpotatis (7,3 %) och ägg (6,6 %) medan den produkt som ökade mest var nötkött (5,5 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan februari 2004 och februari 2005 sjunkit med 0,1 %. I allmänhet har prisvariationerna varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 9,6 % och priserna på nötkött har ökat med 5,8 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,1 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI stigit med 0,7 %.