Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0505

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:3
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:3
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Stigande priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, ökat med 1,8 % mellan mars 2004 och mars 2005. De priser som ökat mest är energi- och smörjmedel samt investeringar i maskiner, redskap och ekonomibyggnader. Priserna på några poster har också sjunkit mellan mars 2004 och mars 2005 varav djurfoder sjönk mest med 6,4 % mellan dessa månader.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna sjunker

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 4,8 % mellan mars 2004 och mars 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på spannmål, matpotatis samt mjölk och ägg. De priser som stigit mest jämfört med mars föregående år är foderväxter, storboskap, svin och andra animaliska produkter.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,1 % mellan mars 2004 och mars 2005. Största nedgångar hade matpotatis (9,2 %) och ägg (7,8 %) medan den produkt som ökade mest var griskött (3,9 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan mars 2004 och mars 2005 sjunkit med 1,0 %. I allmänhet har prisvariationerna varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 12,0 % och priserna på nötkött har ökat med 6,7 %. Medan KPI-J sjunkit med 1,0 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI stigit med 0,1 %.