Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0506

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:4
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Priserna på produktionsmedel fortsätter att stiga

Priserna på jordbrukets produktionsmedel har, enligt PM-index, ökat med 1,6 % mellan april 2004 och april 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (13,4 %), investeringar i maskiner och redskap (4,7 %) samt investeringar i ekonomibyggnader (3,5 %). Priserna på några poster har också sjunkit mellan april 2004 och april 2005 varav djurfoder sjönk mest med 7,4 % mellan dessa månader.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna sjunker

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 3,2 % mellan april 2004 och april 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på spannmål, matpotatis samt mjölk och ägg. De priser som stigit mest jämfört med april föregående år är foderväxter och storboskap. Medan priserna på vegetabilieproduktionen sjönk med 7,0 % så sjönk priserna på animalieproduktionen med endast 0,5 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,2 % mellan april 2004 och april 2005. Största nedgångar hade ägg (18,3 %) och matpotatis (9,2 %) medan den produkt som ökade mest var griskött (2,7 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan april 2004 och april 2005 sjunkit med 0,6 %. I allmänhet har prisvariationerna varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 13,0 % och priserna på nötkött har ökat med 4,3 %. Medan KPI-J sjunkit med 0,6 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI stigit med 0,3 %.