Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0508

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Fortsatt stigande priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 1,2 % mellan juli 2004 och juli 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (15,9 %) samt gödnings- och jordförbättringsmedel (4,7 %). Priserna på några poster har också sjunkit mellan juli 2004 och juli 2005 varav djurfoder sjönk mest med 9,1 %.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriserna fortsätter att sjunka

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 5,2 % mellan juli 2004 och juli 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på spannmål och matpotatis. De priser som stigit mest jämfört med juli föregående år är storboskap och svin. Medan priserna på vegetabilieproduktionen sjönk med 12,3 % så sjönk priserna på animalieproduktionen med 0,3 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,1 % mellan juli 2004 och juli 2005. Störst nedgångar hade matpotatis (11,6 %) och ägg (5,6 %) medan de produkter som ökade mest var nötkött (5,0 %), griskött (6,7 %) och fjäderfäkött (6,2%). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan maj 2004 och maj 2005 sjunkit med 1,1 %. I allmänhet har prisvariationerna för enskilda produkter varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 19,0 % och priserna på nötkött har ökat med 4,9 %. Medan KPI-J sjunkit med 1,1 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,3 %.