Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0509

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:8
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:8
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 0,8 % mellan augusti 2004 och augusti 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (13,3 %) samt gödnings- och jordförbättringsmedel (5,6 %). Priserna på några poster har också sjunkit mellan augusti 2004 och augusti 2005 varav djurfoder sjönk mest med 9,6 %.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 1,4 % mellan augusti 2004 och augusti 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på matpotatis, foderväxter och mjölk. De priser som stigit mest jämfört med augusti föregående år är havre och råg samt storboskap. Medan priserna på vegetabilieproduktionen sjönk med 3,7 % så ökade priserna på animalieproduktionen marginellt med 0,1 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,2 % mellan augusti 2004 och augusti 2005. Största ökningen hade nöt- (5,2 %) och griskött (6,2 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (13,1 %) och ägg (4,4 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan augusti 2004 och augusti 2005 sjunkit med 1,4 %. I allmänhet har prisvariationerna för enskilda produkter varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 21,3 % och priserna på nötkött har ökat med 5,4 %. Medan KPI-J sjunkit med 1,4 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,6 %.