Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0510

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 1,7 % mellan september 2004 och september 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (14,1 %) samt gödnings- och jordförbättringsmedel (7,3 %). Priserna på några poster har också sjunkit mellan september 2004 och september 2005 varav djurfoder sjönk mest med 6,5 %.

En prognos över helåret 2005, som skickats till Eurostat, visar att priserna på produktionsmedel i jordbruket beräknas stiga med 1,0 % mellan 2004 och 2005. Energi och smörjmedel förväntas ha stigit mest i pris mellan åren.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, sjönk med i genomsnitt 2,2 % mellan september 2004 och september 2005. Detta beror i första hand på lägre priser på matpotatis, foderväxter och mjölk. De priser som stigit mest jämfört med september föregående år är spannmål och storboskap. Medan priserna på vegetabilieproduktionen sjönk med 6,6 % så ökade priserna på animalieproduktionen marginellt med 0,8 %.

Prognosen för helåret 2005 visar på en nedgång med 1,8 % sedan 2004. Priserna på vegetabilieprodukter förväntas sjunka medan priserna på animalieprodukter förväntas stiga.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk obetydligt mellan september 2004 och september 2005. Största ökningen hade nötkött (5,9 %) och fjäderfäkött (7,2 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (10,0 %) och ägg (6,8 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan september 2004 och september 2005 sjunkit med 1,3 %. I allmänhet har prisvariationerna för enskilda produkter varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 14,3 % och priserna på nötkött har ökat med 5,7 %. Medan KPI-J sjunkit med 1,3 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,6 %.