Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0601

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2005:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2005:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Priser på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 1,8 % mellan november 2004 och november 2005. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (13,6 %) samt underhåll av utrustning (5,0 %). På några poster har priserna också sjunkit mellan november 2004 och november 2005 varav utsäde och djurfoder sjönk mest med 5,0 respektive 3,3 %.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter, enligt A-index, ökade med i genomsnitt 2,2 % mellan november 2004 och november 2005. Detta beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. De priser som stigit mest jämfört med november föregående år är storboskap (23,4 %). Medan priserna på vegetabilieprodukter i genomsnitt ökade med 2,0 %, var ökningen på animalieprodukter i genomsnitt 2,3 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J sjönk med 0,5 % mellan november 2004 och november 2005. Största ökningen hade ägg (4,8 %) samt nötkött (6,8 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (10,0 %) och fjäderfäkött (7,3 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J har mellan november 2004 och november 2005 sjunkit med 1,2 %. I allmänhet har prisvariationerna för enskilda produkter varit låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 6,0 % och priserna på nötkött har ökat med 7,9  %. Medan KPI-J sjunkit med 1,2 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,8 %.