Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0603

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:1
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,5 % mellan januari 2005 och januari 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (13,3 %) samt underhåll av byggnader (3,6 %). På några poster har priserna också sjunkit mellan januari 2005 och januari 2006 varav djurfoder sjönk mest med 1,9 %.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 2,0 % mellan januari 2005 och januari 2006. Detta beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. Av spannmålsprodukterna har framför allt havre stigit mycket i pris (17,4 %). Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 2,0 %. Samma förhållande gällde för animalieprodukter som också i genomsnitt ökade med 2,0 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2002-2005 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,5 % mellan januari 2005 och januari 2006. Största ökningen hade ägg (6,5 %) samt nöt- och griskött (4,3 resp 4,5 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (13,1 %) och fjäderfäkött (8,1 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J sjönk mellan januari 2005 och januari 2006 med 0,8 %. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 8,4 % och priserna på nötkött har ökat med 8,3  %. Medan KPI-J sjunkit med 0,8 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,6 %.