Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0604

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:2
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,5 % mellan februari 2005 och februari 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (12,4 %). På ett fåtal poster har priserna också sjunkit mellan februari 2005 och februari 2006 varav Andra varor och tjänster sjönk mest (1,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 2,6 % mellan februari 2005 och februari 2006. Detta beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. Av spannmålsprodukterna har framför allt havre stigit mycket i pris (17,4 %). Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 2,4 %. Samma förhållande gällde för animalieprodukter som i genomsnitt ökade med 2,8 %.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,4 % mellan februari 2005 och februari 2006. Största ökningen hade ägg (5,9 %) samt griskött (3,8 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (7,8 %) och fjäderfäkött (5,0 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J sjönk mellan februari 2005 och februari 2006 med 1,1 %. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 8,5 % och priserna på nötkött har ökat med 3,1  %. Medan KPI-J sjunkit med 1,1 % har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 0,6 %.