Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0605

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:3
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:3
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,0 % mellan mars 2005 och mars 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (9,9 %). På ett fåtal poster har priserna också sjunkit mellan mars 2005 och mars 2006 varav Växtskydds- och bekämpningsmedel sjönk mest (8,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 2,1 % mellan mars 2005 och mars 2006. Detta beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. Av spannmålsprodukterna har framför allt havre stigit mycket i pris (14,8 %). Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 1,3 %. Även priserna för animalieprodukter ökade under perioden (2,6 %).

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,2 % mellan mars 2005 och mars 2006. Största ökningen hade ägg (6,7 %) samt griskött (3,5 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (9,5 %) och fjäderfäkött (1,0 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade obetydligt mellan mars 2005 och mars 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 7,1 % och priserna på griskött har ökat med 5,0  %. Medan KPI-J varit oförändrat under det senaste året har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 1,1 %.