Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0606

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:4
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,4 % mellan april 2005 och april 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (11,2 %). På ett fåtal poster har priserna sjunkit mellan april 2005 och april 2006 varav Växtskydds- och bekämpningsmedel sjönk mest (8,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 2,9 % mellan april 2005 och april 2006 och A-index har nu kommit över 100 igen efter 2004 års nedgång. Uppgången beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. Av spannmålsprodukterna har framför allt havre stigit mycket i pris (14,6 %). Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 2,4 %. Även priserna för animalieprodukter ökade under perioden (3,2 %).

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,4 % mellan april 2005 och april 2006. Största ökningen hade ägg (18,4 %) samt griskött (2,0 %) medan de produkter som sjönk mest var matpotatis (3,6 %) och fjäderfäkött (4,2 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J minskade med 0,4 % mellan april 2005 och april 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock sjunkit med 6,4 % och priserna på griskött har ökat med 3,8  %. Medan KPI-J varit tämligen oförändrat under det senaste året har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 1,5 %.