Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0607

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:5
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:5
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,8 % mellan maj 2005 och maj 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (13,5 %). På ett fåtal poster har priserna sjunkit mellan maj 2005 och maj 2006 varav Växtskydds- och bekämpningsmedel sjönk mest (8,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 4,2 % mellan maj 2005 och maj 2006. Uppgången beror i första hand på högre priser på spannmål och nötkött. Av spannmålsprodukterna har framför allt havre stigit mycket i pris (30,2 %). Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 5,4 %. Även priserna för animalieprodukter ökade under perioden (3,5 %).

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,9 % mellan maj 2005 och maj 2006. Största ökningen hade ägg (12,0 %) samt griskött (3,3 %) medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (3,7 %). I övrigt var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 0,2 % mellan maj 2005 och maj 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på nöt- och griskött har dock ökat med 4,5 respektive 3,0  %. Medan KPI-J varit tämligen oförändrat under det senaste året har den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, stigit med 1,6 %.