Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0608

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,8 % mellan juli 2005 och juli 2006. Mest har priserna ökat för energi och smörjmedel (8,0 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var den enda post som sjönk mellan juli 2005 och juli 2006 (8,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 6,7 % mellan juli 2005 och juli 2006. Priserna har ökat generellt för de flesta poster, men den stora indexökningen beror främst på högre priser på spannmål, foderväxter och svin. Av spannmålsprodukterna har framför allt vete (10,7 %) och råg (10,9 %) stigit i pris. Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 10,1 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 4,7 % under perioden.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,6 % mellan juli 2005 och juli 2006. Den största ökningen hade ägg (16,5 %) samt matpotatis (16,4 %), medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (6,8 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 0,7 % mellan juli 2005 och juli 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på nöt- och griskött har dock ökat med 5,4 respektive 2,9 %, medan priserna på matpostatis ökat med 27,5 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,7 %.