Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0610

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:9
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:9
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,9 % mellan september 2005 och september 2006. Mest har priserna ökat för gödnings- och jordförbättringsmedel (8,2 %). Även index för ekonomibyggnader respektive underhåll av byggnader steg relativt mycket (6,1 % respektive 6,9 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var tillsammans med gruppen andra varor och tjänster den enda post som sjönk mellan september 2005 och september 2006 (8,5 %).

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 7,2 % mellan september 2005 och september 2006. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 17,4 % respektive 67,0 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,4 % jämfört med september föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 14,2 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 2,9 % under perioden. Avräkningspriserna ökar generellt. Endast för socker, mjölk och vissa andra mindre poster är priserna lägre i september 2006 än i september 2005.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 0,7 % mellan september 2005 och september 2006. Matpotatis (51,5 %) samt ägg (16,1 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (6,0 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,3 % mellan september 2005 och september 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och nötkött har dock ökat med 18,8 respektive 5,8 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,5 %.