Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0611

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 2,7 % mellan oktober 2005 och oktober 2006. Mest har priserna ökat för ekonomibyggnader (7,5%). Även index för gödnings- och jordförbättringsmedel respektive underhåll av byggnader steg relativt mycket (7,1 % respektive 6,6 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var tillsammans med gruppen andra varor och tjänster den enda post som sjönk mellan oktober 2005 och oktober 2006.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 6,8 % mellan oktober 2005 och oktober 2006. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 15,4 % respektive 71,4 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,4 % jämfört med oktober föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 11,3 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 4,0 % under perioden. Avräkningspriserna ökar generellt. Endast för socker och vissa andra mindre poster är priserna lägre i oktober 2006 än i oktober 2005.

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 1,5 % mellan oktober 2005 och oktober 2006. Matpotatis (68,1 %) samt ägg (12,7 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (5,6 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,7 % mellan oktober 2005 och oktober 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och nötkött har dock ökat med 23,6 % respektive 8,1 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,3 %.